Alle indlæg af admin

Nyt fra Færgegruppen

Med jævne mellemrum mødes repræsentanter fra Skarø, Drejø og Svendborg Kommune for at drøfte forholdene omkring vores fælles færge. Seneste møde er afholdt den 18. februar og her får du mødets referat
Færgegruppemøde, den 18. februar 2019
Deltagere: Bjarne, Ellen, Marie, Niels Jørgen, Hans, Søren og Signe
Afbud: Birgitte og Lars.
Temaer: Takster og Fremtidig færgeinfrastruktur.
Velkomst v/Søren.
Vi skal på dette møde drøfte takster for 2020.
Udgangspunktet for at ændre i taksstrukturen, udspringer af et ønske fra fritidshusejerne, om at få adgang til samme priser på køretøjer, som øboere.
Arbejdet går på at færgegruppen drøfter de forskellige muligheder, herefter regnes på konsekvenser og til sidst sendes forslag i høring, inden en politisk behandling. Det er politikerne der afgør hvilke takster vi anvender.
Marie har fremsendt nedenstående tre punkte
1. Ændre skuldersæsonen så den kun dækker september, oktober, november, april, maj, juni. Der kommer ikke mange besøgende til øerne i de tre vintermåneder. Det vil give mulighed for at nedsætte priserne i skuldersæsonen.
Der bliver ligeledes spurgt: Kan man bruge tilskuddet til nedsættelse af takster, udelukkede til hyppige gæster?
Vi kan sammensætte taksterne for gæster, øboere og fritidshusejer, som vi ønsker og som vi kan få opbakning til, så længe at vi sikre at indtægterne til færgen ikke forringes. Vi arbejder med flere begreber:

De ordinære takster, som gælder om sommeren og som er vores tidligere ”normale” takster.

Takster for fastboende.

Nedsatte takster i skuldersæson/Landevejsprincippet.
Staten yder tilskud på 276.000 kr. årligt, til brug for nedsættelse af takster for personer og køretøjer. Vi kører pt. med nedsatte takster 10 måneder om året. I skolernes sommerferie og hele august måned gælder de ordinære takster. Hvis vi undtager vintermånederne, som foreslået, vil vi ikke bruge af tilskuddet til de, som køber billet i disse måneder. Men da kun ganske få køber billet om vinteren, anvender vi ikke ret meget af tilskuddet og derved kan vi ikke overføre de store summer til de øvrige måneder.
Vi havde en drøftelse omkring landevejsprincippet, som tager udgangspunkt i, at det skal koste det samme at køre f.eks. 20 km. på landevej, som at sejle 20 km. på havet.
Ifølge landevejsprincippet ´s regneformel skal en sejltur med Højestene koste:
146,40 kr. for et køretøj op til 5 m. og 71,42 kr. for en voksen.
Tilskuddet på 276.000 kr. er desværre ikke tilstrækkeligt til at opfylde formlen ift. køretøjer.
I 2018 har Højestene sejlet med knap 50.000 gæster – det er rekord.
Vi forventer ikke samme succes i 2019 eller 2020, men må alligevel gøre os nogle overvejelser omkring priserne i skuldersæsonen. Tilskuddet til nedsættelse af takster kan ikke følge med succesen. Administrationen lægger derfor op til, at man fra 2020 udelukkende bruger tilskuddet til nedsættelse af takster for personer og cykler, i samme periode som vi har i dag. Dette for at sikre, at vi kan fastholde en rimelig rabat på persontransport.

Ændre rabatkortordningen til flere klip, og til gengæld gøre den enkelte tur billigere. Eks. Rabatkort til biler 20 – 30 klip, det ville komme fritidshusejerne og dem der ofte kommer til øerne til gode. Turisterne har ikke det store behov for at have bilen med.

Sænkning af priser på rabatkort, skal også gælde udenfor skuldersæsonen. Det vil give flere lyst, til at tage over på korte besøg.
Vi havde en drøftelse omkring klippekort og årskort til køretøjer. Persontransport bliver ikke billigere end 70 kr. som læner sig op af landevejsprincippet. Så vi koncentrerede os om biltransport.
Vi sejler årligt med 1.600 øbobiler og med 600 biler som anvender klippekort.
Vi regnede på hvad et årskort skal koste. Et bud er 3500 kr.
Der stilles forslag om 20-turs eller 30-turs kort til 100 kr. pr. tur fra Svendborg.
Efter en længere drøftelse omkring rejsemønstre og behov, besluttede vi at indføre et 20-turs kort til 2.100,- kr. (2020 priser).
Kortet indføres fra 1. januar 2020 og har den restriktion, at det gælder i et år fra købsdato. Kortet kan købes af alle, som ønsker dette og gælder til 20 ture med afgang fra Svendborg. Vi drøftede forskellige muligheder for elektroniske løsninger vs. det fysiske kort. Ligesom vi skal finde ud af, om det giver anledning til misforståelser i forhold til det nuværende 10 turs kort til 836 kr., som gælder til 5 ture fra Svendborg.
Det besluttes således, at vi fastholder nuværende prisstruktur og tilfører et 20-turskort til den hyppige bruger. Der lægges op til at de nedsatte takster i skuldersæsonen kun gælder for passagerer og cykler fra 2020. Dette for at kunne fastholde en rimelig rabat. Biler betaler ordinær pris hele året – eller prisen for et klippekort.
2020 priserne vil desuden have den almindelige prisfremskrivning på alle takster.
Vi drøftede om taksterne skulle sendes i høring ved færgens brugere. Men da der nu kun er tale om en ekstra vare i form af et 20-turs kort, som ikke får konsekvenser for øvrige takster, valgte vi at undlade denne proces. I forbindelse med tidligere drøftelser omkring sidestilling af fritidshusejerne og øboerne på transport af køretøjer, har vi regnet på forskellige modeller med økonomisk konsekvens for hhv. øboere, turister, fritidshusejere eller alle. Dette bliver ikke tilfældet med den valgte løsning.
På mødet nåede vi ikke at gennemgå takster for gods- og erhverv, men det kan oplyses at:
Opfølgningsredegørelse for billetsalg til godstransport, viser at vi forbruger tilskuddet (216.000 kr.) til gods og erhverv fuldt ud, det vil således ikke være muligt at sænke godstaksterne yderligere. Takster for gods og erhverv, vil ligeledes have den almindelige prisfremskrivning i 2020.